Goed werkgever- en werknemerschap; wat is dat nu eigenlijk?

Elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de begrippen ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’.[1]

Kapstokartikel

Goed werkgever- en werknemerschap komen op verschillende momenten en in verschillende vormen terug in een arbeidsverhouding. Echter het blijven open normen waardoor de gedraging grotendeels ter afweging in de handen van de rechter ligt.

De uitkomst van een beoordeling door een rechter van een concreet geval, zal meestal afhankelijk zijn van de omstandigheden van dat geval; waarbij redelijkheid en billijkheid een grote rol spelen.[2]

Verandering van taak, functie en voorwaarden

Volgens vaste rechtspraak vloeit voort dat een werknemer op basis van het begrip ‘goed werknemerschap’, gehouden kan zijn positief in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk.[3]

Aansprakelijkheid bij ongevallen

Goed werkgeverschap kan in sommige gevallen leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever door de werkgever opgelopen werk gerelateerde schade.[4]  De vraag; of een werkgever dan aansprakelijk is voor schade voortvloeiend uit een ongeval, moet worden beantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis; ‘zich als een goed werkgever te gedragen’, met zich meebrengt.[5]

Scholingsplicht

De werkgever is nu op grond van de Wet werk en zekerheid, met de invoering van het begrip ‘goed werkgeverschap’, verplicht om de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Het gaat om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en om het voorzetten van de arbeidsovereenkomst, indien de functie van de werknemer komt te vervallen, of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

[1] Deze begrippen staan opgenomen in de wet in artikel 7:611BW en verplichten de werkgever en de werknemer om zich respectievelijk als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. De sanctie die staat op het handelen in strijd hiermee; is in beginsel hetzelfde als bij de niet-nakoming van iedere andere verplichting uit de arbeidsovereenkomst. Een benadeelde partij kan nakoming vorderen en tevens kan deze niet-nakoming leiden tot schade die voor vergoeding in aanraking komt.

[2] Zo kan het beginsel ‘goed werkgeverschap’ spelen in ontslagzaken, maar ook ten aanzien van aansprakelijkheid van een werkgever als gevolg van een arbeid gerelateerd verkeersongeval. Goed werknemerschap kan een rol spelen bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden en bij verzoeken om overwerk te verrichten.

[3] Terwijl normaal gesproken om een verandering van de taak, functie en/of arbeidsvoorwaarden te realiseren instemming nodig si van beide partijen; dus zowel werkgever als werknemer.

[4] Denk hierbij aan verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden in het kader van werk-werkverkeer of bijzonder woon-werkverkeer. HR 19 oktober 2018 inzake artikel 7:611BW.

[5] Op grond van goed werkgeverschap kan een werkgever bijvoorbeeld gehouden zijn om een ongevallenverzekering af te sluiten.