Privacy statement

Spoor 3 HRM neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Spoor 3 HRM zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Spoor 3 HRM, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van je computer, het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt, de website via welke je op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en welke informatie je bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Spoor 3 HRM kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hieronder tref je meer informatie aan over de cookies die wij gebruiken.

Cookies

Spoor 3 HRM maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van je computer en een kleine hoeveelheid informatie bevat over de bezoekers en de computer van de bezoeker. Daarmee kun je als bezoeker worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Via de website van Spoor 3 HRM worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Ze onthouden je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag, maar slaan daarbij geen persoonlijke gegevens op. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer. Je kunt in je browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn.

Daarnaast maakt Spoor 3 HRM gebruik van Google Analytics om te monitoren hoe deze website wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Spoor 3 HRM heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar computers of personen. Spoor 3 HRM heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De website bevat social media buttons die linken naar de betreffende social media pagina’s. De code voor een social media button plaatst ook een cookie op jouw computer en verstuurt deze naar de betreffende social media dienst (een dergelijk cookie wordt een vaak een third party cookie genoemd). Hiermee verwerken de betreffende diensten persoonsgegevens over jou in het geval je de social media pagina bezoekt. Spoor 3 HRM heeft geen controle over wat deze partijen met jouw cookie doen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van:
Twitter https://twitter.com/privacy
LinkedIn https://www. linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Gegevens van sollicitanten, medewerkers (intern en extern) en mobiliteitskandidaten

Onder sollicitanten, medewerkers (intern en extern) en mobiliteitskandidaten wordt verstaan: sollicitanten, (mobiliteits)kandidaten, flexkrachten, werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

Doeleinden gegevensverzameling

Spoor 3 HRM zal de over sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 2. Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en je beschikbaarheid vast te leggen;
 3. Om je te bemiddelen naar werk dan wel om opdrachten voor je te regelen;
 4. Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. Om te beoordelen of je voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 6. Om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 7. Om te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (social return);
 8. Om jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding en je deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 9. Om je te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie;
 10. Om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
 11. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 12. Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen en Portals;
 13. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens worden verwerkt

Spoor 3 HRM verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie), gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen en portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden

Spoor 3 HRM kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/ of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Spoor 3 HRM jouw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou heeft gekregen. Verder kan Spoor 3 HRM jouw profiel of curriculum vitae, nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door jou (online) uitgevoerde testen.

Bijzondere persoonsgegevens

Spoor 3 HRM verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

De bijzondere gegevens die Spoor 3 HRM verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan Spoor 3 HRM op grond van wet een kopie moet maken als je voor Spoor 3 HRM gaat werken. Daarnaast kan Spoor 3 HRM bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot je gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Spoor 3 HRM doet dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, reintegratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zoals neergelegd in diverse wet- en regelgeving (social return). Dit betreft bijvoorbeeld personen die (zonder re-integratieondersteuning) niet of moeilijk aan werk komen.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Spoor 3 HRM verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Spoor 3 HRM kan de van jou ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kan Spoor 3 HRM deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Spoor 3 HRM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling

Spoor 3 HRM zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van jouw dienstverlening
 2. Om met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 4. Om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen
 5. Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen
 6. Om je te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke
 7. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen

Welke gegevens worden verwerkt

Spoor 3 HRM verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/ woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden

Spoor 3 HRM kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Spoor 3 HRM kan jouw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Spoor 3 HRM jouw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van jou voor heeft gekregen. Verder kan Spoor 3 HRM je bedrijfsprofiel of vacatures van jouw onderneming, nadat je daartoe toestemming hebt gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Bijzondere persoonsgegevens

Spoor 3 HRM verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Spoor 3 HRM verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Beveiliging

Spoor 3 HRM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Spoor 3 HRM heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Spoor 3 HRM genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Spoor 3 HRM kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Bewaren van je gegevens

Spoor 3 HRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in en wijziging van je gegevens

Via jouw account heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Spoor 3 HRM. Indien je geen account hebt en je gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Spoor 3 HRM.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Spoor 3 HRM geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Spoor 3 HRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Spoor 3 HRM jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@Spoor3HRM.nl of door een brief te sturen naar Spoor 3 HRM, Ekkersrijt 4010, 5692DA Son en Breugel